Nätkoder och riktlinjer

EU:s medlemsstater har beslutat om att skapa en gemensam inre marknad för el. Detta ska öka försörjningstryggheten, bidra till hållbar elförsörjning och stärka konkurrensen på elmarknaden till nytta för Europas elkunder.

Sedan flera år tillbaka finns också gemensamma rättsligt bindande regler som sätter de gemensamma spelreglerna för handeln med el mellan medlemsstaterna. Ännu fler detaljerade rättsligt bindande regler har och kommer att förhandlas fram och beslutas den närmsta tiden i form av nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer. Sådana tas fram inom områdena elmarknad, anslutning till nätet och driften av elsystemet och när de beslutas kommer de att träda i kraft som kommissionsförordningar. De blir därmed direkt bindande i varje medlemsland.

Ursprungstanken i EU-arbetet var att de gemensamma spelreglerna skulle läggas fram som nätkoder. Då vissa av nätkoderna inte var tillräckligt precisa i sina skrivningar  valde EU-kommissionen att istället lägga fram vissa regler som kommissionsriktlinjer. En kommissionsriktlinje beskriver mer övergripande vad som ska harmoniseras och när mer detaljerade harmoniseringsförslag ska vara framtagna.   

Det nya regelverket som träder i kraft som kommissionsförordningar kommer att påverka exempelvis Svenska kraftnät som systemansvarig stamnätsoperatör (TSO), Energimarknadsinspektionen som nationell tillsynsmyndighet (NRA), Nord Pool som nominerad elmarknadsoperatör (NEMO), svenska elproducenter och elnätsföretag.

Vilka nätkoder och riktlinjer tas fram och hur ser processen ut?

Processen för att ta fram nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer kan du läsa om på Energimarknadsinspektionens webbplats.

På ENTSO-E:s webbplats kan du se hur långt i processen arbetet med respektive nätföreskrift/kommissionsriktlinje har kommit.

Svenska kraftnäts roll

Svenska kraftnäts roll som TSO och deltagare i ENTSO-E är att delta i arbetet med att ta fram förslag på nätkoder samt delta i ENTSO-E:s arbete efter att kommissionsförordningarna beslutats. När Sverige som medlemsstat förhandlar om kommande lagförslag inom ramarna för medlemsländernas beslutskommitté (Cross Border Committee) har Svenska kraftnät, som svensk myndighet, en roll i att hjälpa departementet med information.

Som Sveriges TSO deltar Svenska kraftnät i ENTSO-E:s arbete med nätkoderna och för att främja en inre marknad för el. När nätkoderna tas fram har ENTSO-E framför allt en roll i att föreslå nätkoder utifrån europeiska reglermyndigheten ACER:s ramriktlinjer och i samråd med berörda aktörer. Efter att ENTSO-E har lämnat över ett förslag för respektive nätkod till ACER är ENTSO-E:s inflytande relativt begränsat men ENTSO-E fortsätter att föra dialog med ACER och EU-kommissionen inför det att EU-kommissionen lägger fram det slutliga lagförslaget.

När nätkoderna och kommissionsriktlinjerna trätt i kraft som förordningar fortsätter ENTSO-E:s arbete med att följa förordningarna. ENTSO-E:s arbete är särskilt påtagligt för kommissionsriktlinjerna då många metoder ska tas fram gemensamt av alla TSO:er i Europa. ENTSO-E har även vissa egna åtaganden. Förutom att delta i ENTSO-E:s arbete och i regionala arbeten innebär förordningarna även att förändringar genomförs i Svenska kraftnäts verksamhet. Dessa förändringar kan påverka olika aktörer i större eller mindre omfattning. Mer om arbetet kan du läsa under respektive nätkod/kommissionsriktlinje. Mer om arbetet går också att läsa om på Energimarknadsinspektionens webbplats. 

 

 

Nyheter om nätkoder Visa alla nyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Presentation och anteckningar från FCA-workshop

Svenska kraftnät och Energinet anordnade den 12 september en workshop för att diskutera möjliga åtgärder för att öka de långsiktiga risksäkringsmöjligheterna i de danska elområdena DK1 och DK2.

Metod för gemensam nätmodell översänd till EI

Den 11 juli 2017 skickades förslaget till metod för gemensam nätmodell som Svenska kraftnät tagit fram tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem (TSO:er) i Europa, in till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Kommentera förslag till kapacitetsberäkningsmetod för CCR Baltic

Enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), har systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregionen (CCR) Baltic tagit fram ett förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för dagen-före och intradagmarknaden i CCR Baltic.

Beslut om överföringsrättigheter enligt kommissionsförordningen FCA

Energimarknadsinspektionen, Ei, har tagit beslut om att inte införa överföringsrättigheter på någon av Svenska kraftnäts gränsförbindelser mot Finland, Litauen, Polen och Danmark. Dock ska Svenska kraftnät säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion mot Litauen och Danmark.

Godkänt förslag om att möjliggöra verksamhet av flera nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 45 och 57 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden.

Agendan för Nordic System Operation Forum

Nu är agendan klar för Nordic System Operation Forum. Forumet anordnas av de nordiska stamnätsoperatörerna (TSO:erna) och går av stapeln i Stockholm den 1 december. Syftet med forumet är att ge information om och diskutera drift- och systemutveckling som kommer påverka intressenter de kommande åren.

Nordiska stamnätsoperatörer bjuder in till ett forum

De nordiska stamnätsoperatörerna (TSO:erna) arrangerar ett forum, Nordic System Operation Forum, i Stockholm 1 december. Syftet är att ge information om och diskutera drift- och systemutveckling som kommer påverka intressenter de kommande åren.

Granskad