Nätutveckl­ingsplan

Samhällsutvecklingen och det allt större beroendet av el förutsätter ett robust och driftsäkert stamnät. Höga energipolitiska ambitioner att reducera koldioxidutsläppen leder till omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion och en utveckling mot en integrerad europeisk elmarknad.

Samhällets ökade elberoende innebär att toleransen mot elavbrott minskar och att långvariga elavbrott inte kan accepteras. Det ställer allt högre krav på framtidens överföringsnät. Kraven på ökad driftsäkerhet och kapacitet utgör drivkrafter för Svenska kraftnät att kraftigt öka nätinvesteringarna under kommande år. Det handlar både om att bygga nya anläggningar och att underhålla och investera i de befintliga anläggningarna.

Svenska kraftnäts investeringar låg tidigare i genomsnitt på nivån 400 mnkr per år. Den investeringsvolymen innebar inte några problem för Svenska kraftnäts planering, personalförsörjning eller ekonomi. Nu kan emellertid konstateras att verket är inne i en helt ny fas med investeringsnivåer på fyra till fem mdkr årligen.

Den kraftiga investeringsökningen understryker behovet av verkets långsiktiga planering för stamnätets utveckling. Inte minst är det viktigt för elmarknadens aktörer och för olika grupper och funktioner i samhället att få insyn i Svenska kraftnäts prioriteringsarbete.

Det som driver planeringsarbetet framåt är även EU:s energi- och klimatpolitik med höga ambitioner om integration av förnybar elproduktion för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. En viktig del för att förverkliga dessa ambitioner är det tredje inre marknadspaket för energi som bl.a. innehåller krav på att stamnätsföretagen vartannat år ska utarbeta tioårsplaner för hela det europeiska transmissionsnätet.

Syftet med planen är att vara en investeringsplan för de kommande tio åren. Investeringsplanen redovisar mer detaljerat vilka projekt Svenska kraftnät avser att genomföra under tioårsperioden 2016 – 2025. Den ska också utgöra Sveriges nationella utgångspunkt i arbetet med nästa europeiska tioårsplan för nätinvesteringar.

Granskad